dr Piotr Karp

e-mail: emfpik@uni.lodz.pl

tel. +48 42 635 55 23